Nastavno osoblje

Srećko Rimac

Titula: mr. sc.
Predmete koje predaje: Povijest kršćanske duhovnosti u srednjem i novom vijeku
Kontakt:  
CV Nastavnika

Dario Tokić

Titula: doc. dr. sc.
Predmete koje predaje: Duhovna poruka evanđelja
Duhovnost Staroga zavjeta
Duhovna poruka apostola Pavla
Formacija za praktični rad s Biblijom
Kontakt: [email protected]

Viši asistent pri Katedri Svetog pisma Novog zavjeta na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu; adresa: Česmičkoga 1, 10000 Zagreb;

CV Nastavnika

Rođen je 07. lipnja 1968. u Splitu od oca Ivana i majke Danice, r. Bradarić. Osnovnu školu je pohađao u Zagrebu u Krajiškoj, prva dva razreda srednje škole u OC »Nikola Tesla« u Klaićevoj, a druga dva u MIOC-u na Jordanovačkim livadama, i sve skupa završio s izvrsnim uspjehom. Prije polaska u vojsku položio je prijemni i bio upisan na Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ali se poslije odsluženja vojnog roka 1987. upisao na Katolički bogoslovni fakultet istoga Sveučilišta, kao karmelićanski kandidat, čiji je punopravni član postao 1992. Fakultet je završio 1994. s izvrsnim uspjehom, i zaređen za svećenika. Za vrijeme studija od 1991. do 1993. pohađao je četiri novinarska tečaja u organizaciji Hrvatskog društva katoličkih novinara. U jesen 1994. upisao je specijalizaciju iz biblijske teologije na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu, i 1996. postigao licencijat (magisterij). Od 1996. do 1999. boravio je u Rimu na službi odgajatelja u »Collegio teologico internazionale S. Giovanni della Croce«, te 1997. i 1999. dva ljeta proveo u Izraelu na biblijskim studijskim boravcima. U ljeto 1998. studijski je boravio u Španjolskoj radi usavršavanja na polju duhovnosti pri »Centro internacional Teresiano-Sanjuanista« u Avili. Po povratku u domovinu obavlja različite funkcije unutar provincije (tajnik, urednik službenog glasila, magister bogoslova, provincijalni savjetnik, provincijalni ekonom). Od 1999. predaje biblijske predmete na Institutu za kršćansku duhovnost i Katehetskom Institutu KBF-a Sveučilišta u Zagrebu. Aktivno se služi talijanskim, engleskim i španjolskim, a diskretno njemačkim i francuskim. Glavni urednik časopisa »Posvećeni život«, član je uredništva i povremeno surađuje u više časopisa i emisija na radiju i televiziji.

Izabrani radovi
 1. Govor o opraštanju u Evanđelju po Luki, KIZ, Zagreb 2006;
 2. »Praktične smjernice za voditelje biblijskih skupina«, u: M. Cifrak (ur.), Živa je riječ Božja, HKBD i HBD, Zagreb 2003, 83-96;
 3. »Pitanja u pripravi i izvođenju biblijskog susreta«, u: M. Cifrak (ur.), A evo ovdje i više od Jone!, HKBD i HBD, Zagreb 2004, 25-36;
 4. »Očenaš kroz šest radionica«, u: M. Cifrak (ur.), A evo ovdje i više od Jone!, HKBD i HBD, Zagreb 2004, 111-119; 
 5. »Dva zavjeta – jedna Biblija: vježba za osobni ili skupni rad«, Biblija danas 1/2003, 15-16.; »Praktični rad s Biblijom«, Biblija danas, 4/2003, 19-21;
 6. »Izakovo žrtvovanje«, Biblija danas 1/2004, 13-15.
 7. »Napravi sam svoj ‘kanon’«, Biblija danas, 2/2004, 17-18;

Jakov Mamić

Titula: dr. sc.
Predmete koje predaje: Kršćanska duhovnost: načela
Molitvena pedagogija prema Ivanu od Križa
Razvoj duhovnog života
Komparativna duhovnost
Kontakt: [email protected]
01/4500-500

Zaposlen na KBF-u u Zagrebu, adresa: Česmičkoga 1, 10 000 Zagreb

CV Nastavnika

Zaposlen na KBF-u u Zagrebu, adresa: Česmičkoga 1, 10 000 Zagreb, tel. 01/4500-500. Rodio se 10. ožujka 1944. godine u Zidinama, općina Tomislavgrad (BiH). Osnovnu školu završio u Zidinama, klasičnu gimanziju u Zagrebu, filozofski studij u Zagrebu i Trentu (1966.). Teološki studij pohađa na Papinskom teološkom fakultetu »Teresianum«, u Rimu (1966.-1970.). Na istom Fakultetu magistrira 1971., a 1979. doktorira. Promaknut je u docenta na KBF-u 1998., a 2003. u izvanrednog profesora. Član je Reda Karmelićana (1965. zavjeti, a 1971. svećeničko  ređenje). Dužnosti: odgojitelj u Provinciji (1969.-1975., 1993.-1996.), u tri navrata je provincijal (1982., 1986., 2003.). Od 1982. Ravnatelj je izdanja (HKP), a 1999. postaje Prior karmelskog samostana u Zagrebu. 1982. glavni je urednik »Karmelskih izvora« (»Kršćanski klasici« KS-a); 1993. direktor je KS-a. Od 1990. i 1992. član je više Komisija Ministarstva za prosvjetu, kulturu i šport RH-e, a od 1996. i Etičkog povjerenstva KBC-a Zagreb. Suosnivač je IKD-a KBF-a (1984). Vijeće KBF-a bira ga za prvog Predstojnika IKD-a (1984.), a 2005. imenuje ga voditeljem poslijediplomskog specijalističkog studija iz duhovnosti na KBF-u. Vijeće Fakulteta ga 25. siječnja 2008. ističe kao drugog kandidata za dekana KBF-a Sveučilišta u Zagrebu, u razdoblju od 2008.-2010. Osnovao je i vodio Karmelski studij duhovnosti iz kojeg su se razvili današnji studiji. Umirovljen je kao redoviti profesor KBF-a 2009. Postaje Generalni vikar Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj 2010 te je na toj dužnosti i sada. Kroz četiri godine član je Etičkog povjerenstva KBC-a Sveučilišta u Zagrebu. Predaje Etiku na privatnom učilištu Phoenix. Već šest godina zaredom vodi mnoge Seminare o etici profesionalnog djelovanja i o Teologiji posvećenog života. Predavanja: od 1979.-1986. predaje na Papinskom Teološkom Fakultetu “Teresinaum” u Rimu, a od 1979. predaje na KBF-u i njegovim Institutima.

Izabrani radovi
 1. San Giovanni della Croce e lo Zen-Buddismo, Roma 1982;
 2. Razvoj suvremene duhovnosti, Zagreb 2003;
 3. Teološko-duhovni pristup mistici, Zagreb 2008;
 4. »Struttura della persona e antropologia soprannaturale in E. Stein«, u:Antropologia soprannaturale, Collana Studi Carmelitani IV (174-212)., Vatikan 2003;
 5. »Il metodo induttivo e deduttivo nella Teologia Spirituale«, u: La Teologia Spirituale, Roma 2001(623-638);
 6. Teološko promišljanje duhovnosti za naše vrijeme, Bogoslovska smotra,73, 4 (2003) 777-794;
 7. »Mjesto i zadaća redovnika u našoj Crkvi na temelju pobudnice “Vita Consecrata” Ivana Pavla II«Bogoslovska smotra, 73 1(2003) 137-154.