Razvoj duhovnog života

Naziv predmeta: Razvoj duhovnog života
Nositelj predmeta: Dr. sc. Jakov Mamić
ECTS bodova: 4
Kôd: D011
Predavanja: 14 sati

Predmet okvirno obrađuje razvoj i zakonitosti razvoja kršćanskoga života. U užem smislu proučavamo dinamiku duhovnog života Crkve, razvoj duhovnog života u pojedincu, razdoblja duhovnog izrastanja i ulogu krize u duhovnom rastu te iskustvo Duha Svetoga i znakovi autentičnog kršćanskog iskustva. Predmet razvija kompetenciju razlučivanja autentičnog kršćanskog života od njegovih surogata kako na razini psihe tako i na razini milosti. Nastava se provodi putem predavanja i individualnih konzultacija, aprovjera znanja vrši se putem usmenog ispita i učestalih razgovora.

Literatura
  1. J. Mamić, Eklezijalna dinamika, (scripta), Zagreb 2004;
  2. I. Fuček, Moralno-duhovni život, Split 2004;
  3. J. Mamić, »Pojam i povijesni presjek mističnoga u kršćanstvu«, Posvećeni život, 2 (1996) 143-162;
  4. J. Mamić, »Duhovni pokreti u Crkvi«, Bogoslovska smotra, 89 (1989), 1-2, 147-165.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.