Silvija Migles

Titula: dr. sc.
Predmete koje predaje: Socijalni nauk Crkve u životu vjernika laika
Kontakt: [email protected]
CV Nastavnika

[email protected]. Viša asistentica pri Katedri socijalnog nauka Crkve, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Vlaška 38, p.p. 432, 10000 Zagreb. Rođena u Varaždinu 31. svibnja 1978. godine. Nakon osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja, upisuje 1996. godine studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon što je 2003. godine stekla diplomu iz teologije, na istom Fakultetu upisala je specijalizaciju iz moralne teologije. U razdoblju od 2001. do 2005. godine, u osnovnoj školi Novi Marof, poučava katolički vjeronauk te je aktivno uključena u pastoralni rad i katehezu, u župi Kraljice svete krunice u Remetincu. Od 11. srpnja 2005. godine zaposlena je na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu, pri Katedri socijalnog nauka Crkve, kao znanstvena novakinja-asistentica, zbog istraživačkog rada na projektu prof. dr. sc. Stjepana Balobana pod nazivom „Teološko fundiranje solidarnosti u hrvatskom društvu“ (0203007), kao i daljnjeg usavršavanja. Po završetku spomenutoga projekta, Fakultet ju je 1. ožujka 2007. godine, razvrstao na novoimenovani projekt „Supsidijarnost u hrvatskom društvu“ (203-1941533-0732), pod vodstvom glavnog istraživača prof. dr. sc. Stjepana Balobana. Magisterij u teologiji stekla je 2. srpnja 2008. godine, a 28. rujna 2011. godine obranom doktorske disertacije s naslovom Teološka misao Marijana Valkovića u razvoju crkvenog i društvenog života u Hrvatskoj, izrađene pod mentorskim vodstvom prof. dr. sc. Stjepana Balobana, stekla je doktorat u teologiji. 2011. godine izabrana je u svojstvu znanstvenog novaka u suradničko zvanje i na radno mjesto višeg asistenta pri istoj Katedri. Kontinuirano od akad. god. 2008./2009. sudjeluje u izvođenju nastave pri Katedri socijalnog nauka Crkve i Katedri moralne teologije.