Pravilnik

PRAVILNIK „SUSTAVNOG STUDIJA DUHOVNOSTI“

I. OPĆE ODREDBE 

Ime, narav i svrha

Članak 1.

(1) Naziv studija: »Sustavni studij duhovnosti« (u daljnjem tekstu: SSD).

(2) SSD se ravna ovim privremenim Pravilnikom kojega odobrava Provincijalni savjet Hrvatske karmelske provincije sv. oca Josipa.

(3) SSD je sastavnica »Karmelskih studija duhovnosti«.

(4) SSD je studij za osobne potrebe u smislu cijeloživotnog obrazovanja.

(5) Svrha mu je u našoj Crkvi i društvu praktično, sustavno i znanstveno utemeljeno promicati, kako življenu, tako i teorijsko-znanstvenu duhovnost.

(6) Tu svrhu ostvaruje:

 1. izlaganjem i istraživanjem problematike iz duhovnosti, te priopćavanjem rezultata tih istraživanja poučavanjem, objavljivanjem i drugim prikladnim načinima;
 2. praktičnom pedagogijom duhovnog života (uvođenjem u otajstvo molitve; rada s Biblijom; duhovne obnove i sl.)

Nositelj

Članak 2.

Osnivač i nositelj osnivačkih prava je Hrvatska karmelska provincija sv. oca Josipa, sa sjedištem u Zagrebu, Česmičkoga 1.

Sjedište

Članak 3.

Duhovni centar sv. Ivana od Križa

Česmičkoga 1

10 000 Zagreb

Pečat

Članak 4.

Pečat SSD okrugla oblika s natpisom uz obod: »Hrvatska karmelska provincija sv. oca Josipa«; kod Ravnateljeva pečata dodano je velikim slovima: »RAVNATELJ«. U drugoj vrsti stoji malim slovima: »Karmelski studiji duhovnosti«, a velikim slovima »SUSTAVNI STUDIJ DUHOVNOSTI«. U sredini se nalazi stilizirani grb karmelskoga Reda.

Pečat SSD četvrtastog oblika s natpisom malim slovima: »Hrvatska karmelska provincija sv. oca Josipa«. U drugom redu: »Karmelski studiji duhovnosti« a u trećem velikim slovima: »SUSTAVNI STUDIJ DUHOVNOSTI«. U zadnjem četvrtom redu stoji adresa: »ZAGREB, Česmičkoga 1, Tel./Fax. 01 4500 506«.

II. UPRAVA SSD

Tijela uprave

Članak 5.

Sustavnim studijem duhovnosti upravljaju: Ravnatelj studija, Predstojnik i Vijeće SSD.

Ravnatelj

Članak 6.

(1) Ravnatelj je po dužnosti o. Provincijal Hrvatske karmelske provincije sv. oca Josipa (u daljnjem tekstu: HKP).

(2) Dužnosti i prava Ravnatelja:

 1. promicati djelatnost SSD i brinuti da se ona odvija u skladu s katoličkim naukom, propisima Sv. Stolice i vlastitim pravnim uredbama;
 2. potpisati prvi Pravilnik SSD kao i eventualne izmjene Pravilnika, predloženih od strane Vijeća SSD, koji je odobrio Provincijalni savjet HKP;
 3. imenovati Predstojnika SSD;
 4. imenovati Zamjenika predstojnika, na prijedlog Vijeća SSD;
 5. odobravati izvanredne znanstvene i izdavačke programe, te godišnje proračune redovitih i izvanrednih izdataka, na prijedlog Vijeća SSD;
 6. uručivati diplome i potvrde;
 7. sudjelovati na sjednicama Vijeća SSD, redovito ili prema potrebi.

Predstojnik

Članak 7.

(1) Predstojnika imenuje Ravnatelj na tri godine.

(2) Dužnosti i prava Predstojnika:

 1. sazivati sjednice Vijeća SSD i predsjedati im;
 2. provoditi odluke i smjernice Vijeća SSD;
 3. promicati, usklađivati i brinuti se za tijek SSD;
 4. zastupati Vijeće SSD na crkvenom i civilnom području;
 5. Ravnatelja izvještavati o važnijim stvarima SSD;
 6. sastavljati godišnje statistike i trogodišnja izvjšća o radu SSD Ravnatelju;
 7. primati i isključivati studente;
 8. u redovitim slučajevima priznavati predmete i stupnjeve postignute na drugim učilištima;
 9. brinuti se, zajedno s Vijećem SSD, za dovoljan broj nastavnika;
 10. pozivati studente na sjednicu Vijeća SSD, kada su na dnevnom redu pitanja od studentskog interesa.

Zamjenik predstojnika

Članak 8.

(1) Zamjenika predstojnika, na prijedlog Vijeća, imenuje Ravnatelj, na tri godine.

(2) Pomaže Predstojniku u njegovoj zadaći te, u slučaju predstojnikove nemogućnosti obnašanja dužnosti ili njegove suspenzije, preuzima njegova prava i obveze, do novog imenovanja.

Vijeće SSD

Članak 9.

(1) Vijeće, zajedno s Predstojnikom, neposredno ravna Studijem, preko odluka donesenih većinom glasova prisutnih članova na svojim sjednicama.

(2) Članovi Vijeća: Svi stalni nastavnici SSD-a, osim onih koji su se očitovali da nisu u mogućnosti biti članovima Vijeća, te dva izabrana predstavnika studenata, kada je riječ o studentskim pitanjima.

(3) Dužnosti Vijeća:

 1. predlagati Ravnatelju strategiju razvoja SSD;
 2. predlagati eventualne izmjene i dopune Pravilnika, i dostaviti ga na odobrenje Provincijalnom savjetu i potpis Ravnatelju;
 3. odlučivati o uvjetima primanja studenata, tijeku SSD, didaktičkim metodama, načinu ocjenjivanja kod ispita, disciplini i sl.;
 4. predlagati Ravnatelju Zamjenika predstojnika, te nastavnike.

(4) Sjednice Vijeća:

 1. Vijeće SSD-a sastaje se tri puta tijekom akademske godine, a prema potrebi i češće;
 2. Predstojnik mora sazvati sjednicu Vijeća, ukoliko trećina članova Vijeća to zatraži;
 3. pitanja o kojima će se raspravljati na sjednicama predlaže Predstojnik ili član Vijeća;
 4. svi su članovi Vijeća dužni biti nazočni na sjednicama, a za valjanost odluka Vijeća nužno je da bude okupljeno više od polovice članova;
 5. Predstojnik može, iz razumnog razloga,  pozvati i druge koji po pravu ne spadaju među članove Vijeća, da na sjednici podnesu izvještaj, ali bez prava glasa;
 6. o sjednicama Vijeća prisutni tajnik vodi zapisnik, u koji se upisuju zaključci i prijedlozi sjednice koje, prema potrebi, valja objaviti na oglasnom mjestu.

III. RED STUDIJA

Trajanje studija

Članak 10.

Cjeloviti studij traje dvije akademske godine ili 28 vikenda. Tijekom druge godine studija, student izabire mentora i temu završne radnje, zaključno do završetka predavanja. Za izradu završne radnje računa se 100 nastavnih sati.

Bodovni sustav

Članak 11.

Studij je organiziran po načelima ECTS bodovnog sustava. Pri utvrđivanju opterećenja studenata, uzimaju se u obzir: satnica, odnosno prisustvovanje predavanjima i vježbama, vrijeme provedeno u konzultacijama, te osobni rad na zadanoj literaturi za spremanje ispita. Prva godina sadržava 54 ECTS bodova a druga godina 49,5 ukupno 103,5 ECTS bodova. Izrada završne pismene radnje, pod vodstvom mentora, vrednuje se 30 ECTS bodova; odnosno, sveukupno 133,5 ECTS bodova. Za primanje Diplome student treba ostvariti 120 ECTS bodova.

Nastavni predmeti

Članak 12.

Do diplome student mora ostvariti 120 ECTS bodova. Vijeće studija je nadležno donositi izmjene i dopune, ako to traži narav studija ili potreba studenata.

Nastava

Članak 13.

(1) Nastava se održava svakog drugog vikenda (petak i subota), tijekom dvije akademske godine, kroz 28 vikenda. Jedan nastavni vikend sadrži 12 nastavnih sati, u pravilu: petkom od 16:30 do 20:30; subotom prijepodne od 8:00 do 12:00, a poslijepodne od 14:00 do 18:00 odnosno, sveukupno 336 nastavnih sati. Izrada završne pisane radnje pod vodstvom mentora, obuhvaća 100 nastavnih sati.

(2) Nastava je otvorena različitim oblicima izvođenja: putem predavanja, seminara, rada u skupinama, vježbama, individualnim konzultacijama.

Ispiti

Članak 14.

(1) Uspjeh studenata u pojedinim predmetima provjerava se ispitima, koji mogu biti teorijski ili praktični. Mogu se polagati u slijedećim oblicima: samo pismeno, samo usmeno, i pismeno i usmeno, te izvedbom/prezentacijom praktičnog rada.

(2) Predavač odlučuje u kojem će obliku kandidat polagati ispit, uzimajući po mogućnosti u obzir i želju kandidata. Usmeni ispit neka ne traje dulje od dvadeset minuta, a pismeni ne više od četrdeset i pet minuta.

(3) Ispitu mogu pristupiti samo oni kandidati koji su predmet pravilno upisali, i primili od profesora ovjeru o prijavi i urednom pohađanju.

(4) Prijavnicu s ocjenom ispitivač predaje Tajništvu.

(5) Znanje studenta može se provjeravati i ocjenjivati tijekom nastave (kolokvij, praktične zadaće, izvedba/prezentacija praktičnog rada), a konačna ocjena utvrđuje se na ispitu.

(6) Uspjeh studenata na ispitu i drugim provjerama znanja, uključujući i zalaganje, izražava se slijedećim ocjenama: 5 – izvrstan, 4 – vrlo dobar, 3 – dobar, 2 – dovoljan, 1 – nedovoljan. SSD je dužan voditi trajnu evidenciju o provedenim ispitima. U evidenciju i druge isprave unose se prolazne ocjene: 5, 4, 3 i 2. Ocjena nedovoljan (1) neprolazna je i upisuje se samo u evidenciju.

(7) Ispit se iz istog predmeta može polagati najviše četiri puta. Četvrti put ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom koje postavlja Vijeće studija. Student koji četvrti put nije položio ispit iz istog predmeta, obvezan je u idućoj akademskoj godini ponovno upisati taj predmet. Ako student i nakon ponovljenog upisa predmeta ne položi ispit na gore navedeni način, gubi pravo na diplomu, na ovom studiju.

(8) Tri su redovita ispitna roka: zimski, ljetni i jesenski, tj. na kraju svakog semestra i na početku nove akademske godine. Izvan redovnih rokova nitko ne može pristupiti ispitu, osim u izvanrednim rokovima koje odredi Vijeće SSD, ili po posebnom predstojnikovu dopuštenju. Ispitivač daje u tajništvo datume ispitivanja.

Završna radnja

Članak 15.

(1) Posebna se pažnja posvećuje izradi završnog pisanog rada, za koji se predviđa mentorski pristup studentu kao pojedincu. Student može izabrati mentora i temu nakon prve godine studija, a najkasnije do završetka predavanja druge godine studija.

(2) Kod izrade završne pismene radnje student mora poštivati slijedeća pravila:

 1. izabrati mentora i zajedno s njime odabrati temu;
 2. pisani rad izraditi sukladno Općim normama metodologije znanstvenog rada;
 3. radnja ima najmanje 30 kartica (format A4), s proredom 1, 5;
 4. pisana radnja, potpisana od strane mentora, predaje se u dva primjerka u Tajništvo, najkasnije mjesec dana prije svečanog uručenja diplome o završenom SSD.

Diploma

Članak 16.

(1) Cjeloviti studij završava diplomom SSD, za koju se traži:

 1. pohađanje predmeta i praktičnih vježbi, postignutih 120 ECTS bodova;
 2. uspješno položeni ispiti;
 3. prihvaćena i ocjenjena završna radnja.

Potvrdnica

Članak 17.

Za uspješno položene predmete parcijalnog i komplementarnog studija, izdaje se potvrdnica.

Zamolbe

Članak 18.

Zamolba bilo koje vrste (promjena plana studija, osporavanje pravilnosti, potvrda nekog predmeta s drugog učilišta, itd.) mora biti uvijek u pisanom obliku i dostavljena u Tajništvo.

Dan Studija

Članak 19.

Dan studija je 14. prosinca, na blagdan sv. Ivana od Križa. Iz opravdanih razloga, obilježavanje toga dana može se premjestiti na drugi prikladan dan blizak ovome datumu. O sadržaju i obilježavanju Dana studija odlučuje Vijeće studija. Na taj dan uručuju se potvrdnice i diplome o završenom studiju.

IV. STUDENTI

Uvjeti za upis na Studij

Članak 20.

(1) Završena srednja stručna sprema, te otvorenost osobnoj i intelektualnoj izgradnji.

(2) Za upis na studij (imatrikulaciju) potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

 1. svjedodžba (ovjerovljena preslika ili izvornik) o završenoj srednjoj stručnoj spremi, ili zadnjoj akademskoj naobrazbi;
 2. rodni list ili domovnica (ovjerovljena preslika ili izvornik);
 3. dvije fotografije (format 4 x 6 cm);
 4. kratak životopis;
 5. molba za upis.

(3) Upis se obavlja na početku akademske godine. Prilikom upisa u tekući semestar treba ispuniti indeks, nacional i statistički list te podmiriti propisane takse.

(4) Knjižicu studija (»Indeks«), Vodič kroz studij, nacional, statistički list i metodologiju znanstvenog rada, student podiže u Tajništvu.

(5) Postoje tri mogućnosti upisa:

 1. cjeloviti dvogodišnji studij (redoviti): upisuje sve obvezatne i 16 izbornih predmeta. Student, ako želi, može – uz dodatnu naknadu – upisati sve izborne predmete;
 2. parcijalni studij (izvanredni): odabire pet ili više predmeta, po vlastitom izboru;
 3. komplementarni studij (student gost): student može upisati jedan, do pet predmeta.

Vrste studenata

Članak 21.

(1) Student može biti redovit, izvanredan ili gost:

 1. redoviti su oni koji upisuju i pohađaju cjeloviti dvogodišnji studij i mogu, pod danim uvjetima, dobiti diplomu o završenom SSD;
 2. izvanredni studenti su oni koji pohađaju parcijalni program SSD;
 3. gosti su studenti koji pohađaju samo neke predmete na SSD.

Pohađanje predavanja

Članak 22.

Pohađanje predavanja je obvezatno. Ako student izostane s više od trećine nastave pojedinog nastavnog predmeta, smatra se da taj nastavni predmet nije odslušao.

Ovjera pohađanja

Članak 23.

Ovjera pohađanja vrši se predzadnji, ili zadnji nastavni sat nastave svakog pojedinog nastavnog  predmeta.

Predstavnik studenata

Članak 24.

Studenti, na početku akademske godine, izabiru svoja dva predstavnika koji sudjeluju u sjednicama Vijeća SSD, na kojima se rješavaju pitanja od studentskog interesa te, u vezi s tim, iznose i zastupaju stavove i prijedloge studenata.

Nagrađivanje

Članak 25.

Za najbolji završni pisani rad te najbolji ostvareni uspjeh na studiju, student prima posebnu pohvalnicu. O dodjeli pohvalnice odlučuje tročlano povjerenstvo, koje bira Vijeće SSD.

Stegovna odgovornost studenta

Članak 26.

Student koji bi tijekom studija teško povrijedio pravila moralnog ponašanja i disciplinu, pada pod stegovnu mjeru, sve do isključenja sa SSD. Stegovnu mjeru određuje Vijeće studija.

V. NASTAVNO OSOBLJE

Nastavnici

Članak 27.

(1) O dovoljnom broju i stručnoj osposobljenosti nastavnika brinu se Ravnatelj, Predstojnik i Vijeće SSD.

(2) Nastavnik, godinu dana unaprijed, daje u Tajništvo svoje ispitne rokove.

(3) Nastavno osoblje čine: stalni i pozvani nastavnici.

Prestanak službe

Članak 28.

(1) Služba nastavnika, također, može prestati suspenzijom, ili otpuštanjem sa SSD. To će se poduzimati samo ako se nastavnik teško ogriješi o ponašanje, katoličku nauku, crkvenu disciplinu i o Pravilnik SSD.

VI. MATERIJALNA DOBRA

Financiranje

Članak 29.

(1) Studij se financira donacijama, sponzorstvom, vlastitim sredstvima i sredstvima HKP;

(2) Ravnatelj, Predstojnik i Vijeće SSD, brinu za materijalna i financijska sredstva potrebna za izvođenje studija.