Obavezni predmeti prve godine

Poziv na svetost u Svetom pismu

Naziv predmeta: Poziv na svetost u Svetom pismu
Nositelj predmeta:  dr. sc. Vinko Mamić
ECTS bodova:
Kôd:
Predavanja: 10 sati

[/toggle]Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.
[/toggle_container]

“Metodologija znanstvenog rada*”

Naziv predmeta: Metodologija znanstvenog rada
Nositelj predmeta: mr. Tanja Radionov

“Izvanredna jednokratna pouka iz metodologije znanstvenog rada”.

Suvremena duhovnost

Naziv predmeta: Suvremena duhovnost
Nositelj predmeta: Dr. sc. Franjo Podgorelec
ECTS bodova: 2.5
Kôd: DO32
Predavanja: 6 sati

Okvirno će se obraditi geneza suvremene duhovnosti, dva njena temeljna pravca: povratak na izvore i otvaranje svijetu. Naznačit će se nosive ideje, glavni protagonisti i pokreti a Koncil kao referentna točka suvremene duhovnosti. Opisat će se temeljna područja i tematike postkoncilskih duhovnih gibanja i promišljanja, te predstaviti neke duhovne modele toga razdoblja. Student stječe kompetenciju kritičkog sagledavanja suvremenih duhovnih kretanja. Nastava se izvodi predavanjima i radovima na tekstovima, a ispiti mogu biti pismeni ili usmeni. Praćenje uspješnosti kroz pismene radove, ankete i ispitne rezultate.

Literatura
 • Jakov Mamić, Razvoj suvremene duhovnosti, Zagreb 2003.;
 • Franjo Podgorelec, Izabrane teme iz suvremene duhovnosti (skripta), 2012. ** Jesús Castellano, Teologia spirituale, u Giacomo Canobbio – Piero Coda (ur.), La Teologia del XX secolo. Un bilancio, 3, Città Nuova, Roma 2003., 195-322; Stefano De Fiores, La ‘Nuova’ spiritualità, Studium, Roma 1996.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.

Duhovnost protestantskih crkava

Naziv predmeta: Duhovnost protestantskih crkava
Nositelj predmeta: Dr. sc. Ivan Pleše
ECTS bodova: 2
Kôd: DO61
Predavanja: 6 sati
Literatura
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.

Psihologija i duhovni život

Naziv predmeta: Psihologija i duhovni život
Nositelj predmeta:  
ECTS bodova: 3
Kôd: DO50
Predavanja: 10 sati

Predmet u širem smislu razjašnjava odnos između psihologije i duhovnog života. U užem smislu bit će obrađena interakcija čovjekova ponašanja i njegovih unutarnjih psihičkih procesa. Duhovni život je shvaćen kao život milosti, odnosno djelovanje Duha Svetoga u osobi koja se u slobodi otvori Bogu. Isus kao univerzalni terapeut koji liječi duh, dušu i tijelo. Postiže se kompetencija za razlikovanje psihičkih i duhovnih problema osobe. Nastava se provodi putem predavanja s audiovizualnim pomagalima, a ispit je usmeni. Praćenje uspješnosti se provodi dijalogom i raspravom za vrijeme predavanja.

Literatura
 1. M. Szentmartoni, Psihologija duhovnog života, FTI, Zagreb 1990;
 2. D. Goleman, Emocionalna inteligencija, Mozaik knjiga, Zagreb, 1997;
 3. Vjera i zdravlje, zbornik radova (M. Jurčić-M. Nikić-H. Vukušić, ur.), Zagreb 2005;
 4. M. Nikić, Psihologija, skripta, FFDI, Zagreb 2006.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.

Duhovna poruka evanđelja

Naziv predmeta: Duhovna poruka evanđelja
Nositelj predmeta: Dr. sc. Dario Tokić
ECTS bodova: 3
Kôd: DO20
Predavanja: 8 sati

Pojam Kraljevstva Božjega u SZ i NZ. Kraljevstvo Božje ostvareno u Isusovim riječima, djelima, u Isusovoj muci i slavi. Kompetencija: nužno razumijevanje ostvarenja Kraljevstva Božjega u životu Isusa Krista i osobna primjena na vlastiti život. Oblici izvođenja: predavanja, osobni rad i rad po skupinama na izabranim tekstovima. Ispiti: usmeno-pismeni. Praćenje uspješnosti: razgovor, anonimna anketa i ispitni rezultati.

Literatura
 1. I. Dugandžić, Snaga s izvora. Izabrane teme Novoga zavjeta, Zagreb 2003;
 2.  B. Lujić, Kratki uvod u novozavjetnu poruku, Zagreb 2006;
 3.  A. Wieser,Središnje teme Novoga zavjeta, Zagreb 1981.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.

Duhovnost kršćanskog istoka

Naziv predmeta: Duhovnost kršćanskog istoka
Nositelj predmeta: Dr. sc. Jure Zečević
ECTS bodova: 3
Kôd: DO60
Predavanja: 10 sati

Okvirni sadržaj: upoznaju se izvori duhovnosti istočnih Crkava; predstavlja se duhovna književnost u Crkvama i kulturnim zajednicama kršćanskog Istoka u pojedinim etapama; ukazuje se na glavna obilježja duhovnosti kršćanskog Istoka, na različite pravce unutar nje i na prisutnost istočne duhovnosti u našoj baštini. Posebni sadržaji:  proučava se istočna duhovnost kao praksa, s posebnim osvrtom na liturgijski molitveni život i na štovanje ikona. Stječe se kompetencija za razumijevanje, prakticiranje i tumačenje duhovnosti na način kršćanskog Istoka. Oblici izvođenja: dijaloška predavanja uz korištenje audiovizualnih pomagala. Ispiti: pismeno. Praćenje uspješnosti: anketa i analiza ispitnih rezultata.

Literatura
 1. T. Špidlík, P. Belić, J. Zečević, Duhovnost kršćanskog Istoka (skripta), Zagreb 2006;
 2. M. Kardamakis, Pravoslavna duhovnost, Hilandar 1996;
 3. A. Jevtić, Duhovnost pravoslavlja, Beograd 1990;
 4. Dobrotoljublje I-III, Manastir Hilandar 1997, 1998, 2001.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.

Kršćanska duhovnost: načela

Naziv predmeta: Kršćanska duhovnost: načela
Nositelj predmeta: Dr. sc. Jakov Mamić
ECTS bodova: 4.5
Kôd: DO10
Predavanja: 16 sati

Predmet okvirno obrađuje područja i pojmove duhovnog bogoslovlja, odnos s drugim teološkim granama, teme i proces duhovnog izrastanja.  U užem smislu bavimo se proukom naravi, svetošću, radom, svijetom i drugim tematskim cjelinama, te razvojem duhovnog života u zajednici i pojedincu s kriterijima razlučivanja karizmi.  Dobiva se kompetencija  stručnog znanja iz ove teološke grane s kriterijima razlučivanja autentičnog kršćanskog života. Nastava se provodi putem predavanja, a ispit je usmeni uz obvezatni prethodni pismeni uradak.

Literatura
 1. J. Mamić, Duhovno bogoslovlje, (skripta), Zagreb 2004;
 2.  A. Matanić,  Uvod u duhovnost, Zagreb 1994;
 3. S. Pinkaers, Pavlov i Tomin nauk o duhovnom životu, Zagreb 2000;
 4.  Ž. Bezić, Kršćansko savršenstvo, Mostar 1986.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.

Duhovnost Staroga zavjeta

Naziv predmeta: Duhovnost Staroga zavjeta
Nositelj predmeta: Dr. sc. Anđelo Maly
ECTS bodova: 3
Kôd: DO21
Predavanja: 10 sati

Značajke semitskog mentaliteta. Povijesno iskustvo i teologija Izabranog naroda. Duhovnost tradicije Petoknjižja. Proročka duhovnost. Deuteronomistička duhovnost. Duhovnost mudroslovne književnosti. Kompetencija: osnovno razumijevanje poruke različitih starozavjetnih tradicija duhovnosti. Oblici izvođenja: predavanja i vježbe. Ispiti: usmeno-pismeni. Praćenje uspješnosti: anonimna anketa i ispitni rezultati.

Literatura
 • R. E. Brown i dr., Biblijska teologija staroga i novoga zavjeta, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1980;
 • A. Rebić, Središnje teme Staroga zavjeta, Zagreb 1996;
 • T. Söding, Više od knjige. Razumjeti Bibliju, Zagreb 2001;
 • M. Vugdelija, Božje zapovijedi: Putokaz autentičnog življenja i danas, Zagreb 1989.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.

Kršćanska duhovnost u srednjem i novom vijeku

Naziv predmeta: Povijest kršćanske duhovnosti u srednjem i novom vijeku
Nositelj predmeta: Mr. sc. Srećko Rimac
ECTS bodova: 5
Kôd: DO31
Predavanja: 16 sati

U ovom kolegiju obrađujemo povijest i razvoj kršćanske duhovnosti od 6. do 20. stoljeća. Posebnu pažnju posvećujemo genezi srednjovjekovne duhovnosti, zatim monaškom obilježju duhovnosti u cijelom tom razdoblju. U novom vijeku događaju se mnoge promjene u društvu i u kršćanstvu, što je iziskivalo nove oblike kršćanske duhovnosti i pobožnosti, kako bi se odgovorilo na te znakove vremena. Veća pažnja posvećuje se obnovi duhovnosti nakon Tridentskog i Drugog vatikanskog sabora. Kompetencija: umijeće analize duhovnih spisa i sinteze kršćanske duhovnosti toga razdoblja, te razumijevanje interakcije događanja u svijetu i razvoja kršćanske duhovnosti. Izvođenje: predavanja, rad na tekstovima i konzultacije. Ispiti: pismeno i usmeno. Praćenje: testovi i ispitni rezultati.

Literatura
 • F. Šanjek, Crkva i kršćanstvo u Hrvata 1, Srednji vijek, Zagreb 1988;
 • H. Borak (priredio), Redovnička pravila, Zagreb 1985;
 • N. Vukoja, Povijest duhovnosti srednjega vijeka (skripta), Zagreb 2003;
 • I. Ostojić, Bendiktinci u Hrvatskoj, sv. I – III, Split 1963-1965;
 • Storia della spiritualita (vol. 3 – 8), Bologna 1897-1993.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.

Metodologija znanstvenog rada

Naziv predmeta: Metodologija znanstvenog rada
Nositelj predmeta: Dr. sc. Franjo Podgorelec
ECTS bodova: 1
Kôd: DO18
Predavanja: 1 sat
Vježbe: 1 sat

Tečaj želi uputiti studenta u poznavanje metodoloških načela istraživanja osposobljavajući ga za znanstveni rad kroz praktične vježbe. Upoznavanje s etapama znanstvenoga rada; izrada bibliografskih i sadržajnih kartica; način navođenja literature; poznavanje i korištenje izvora za duhovnost. Kompetencija: upućuje osobu u izradu znanstvenog pisanog rada. Oblici izvođenja: izvodi se na način seminara preferirajući vježbe u predavaonici. Ispiti: pisani radovi. Praćenje uspješnosti: izrada jedne teme primijenjujući metodologiju znanstvenog rada.

Literatura
 1. F. Podgorelec (priredio), Metodologija znanstvenog rada. Opće norme, Zagreb 2007;
 2. M. Ruiz Jurado, Metodo nella Spiritualitŕ (Parte teorico-pratica), 2a prošireno i ispravljeno izd., Editrice pontificia universitŕ Gregoriana, Roma 1994;
 3. Pontificia Facoltŕ Teologica Teresianum. Pontificio Istituto di Spiritualitŕ, Norme Generali di Metodologia per la redazione dei lavori scientifici, Roma 2005, u:http://www.teresianum.org/italiano/informazioni/metodologia.htm (22. 03. 2007.);
 4. Z. Ivanović, Metodologija izrade znanstvenog i stručnog djela, Rijeka, Sveučilište u Rijeci, Hotelijerski fakultet Opatija, 1996.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.

Otačka duhovnost

Naziv predmeta: Otačka duhovnost
Nositelj predmeta: Mr. sc. Dominik Magdalenić
ECTS bodova: 3
Kôd: DO30
Predavanja: 10 sati

Fenomen asketizma i monaštva kao topos otačke duhovnosti. Monaštvo kao ljudski, filozofski i religiozni fenomen. Kršćanski asketizam. Monastički pramodeli. Povijest monaštva na Istoku. Povijest monaštva na Zapadu do svetog Benedikta. Monastička duhovnost: praksa i teorija duhovnog života. Teoretičari monastičke duhovnosti. Oblici izvođenja: predavanja uz aktivno sudjelovanje studenata. Čitanje i analiza otačkih tekstova. Ispiti: pismeni i usmeni.

Literatura
 1. T. Z. Tenšek, Asketsko-monaška duhovnost otačkog razdoblja. Počeci i razvoj kršćanskog asketizma i monaštva do svetog Benedikta, Zagreb 2003;
 2.  H. Borak (priredio), Redovnička pravila, Zagreb 1985.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.

Uvod u kršćanstvo

Naziv predmeta: Uvod u kršćanstvo
Nositelj predmeta:  I. Podgorelec
ECTS bodova: 3
Kôd: DO14
Predavanja: 8 sati

Kolegij želi pomoći razumijevanju osnova kršćanstva. Imajući u središtu osobni odnos s uskrslim Isusom Kristom, nadahnut ljubavlju kao darom, pozivom i zapovijeđu, kršćanstvo se doktrinalno sažimlje u apostolskoj ispovijesti vjere. Razmatranje članaka te ispovijesti, bit će ključ ulaska u Isusovu Poruku, i njezino višeslojno očitovanje i učinke. Jezgrovita lepeza katekizamskih tema ponudit će horizont, u čijem će otkrivanju važne vodilje biti znakovi današnjeg vremena i interesno područje slušača. Kompetencija: Stječe se uvid u osnove kršćanstva i otvara mogućnost njegovom cjelovitijem i aktualnijem promišljanju. Oblici provođenja: Predavanja, samostalni rad s tekstovima,… Ispiti: Usmeni i/ili pismeni

Literatura
 • Katekizam Katoličke crkve, Hrvatska biskupska konferencija – Glas Koncila, Zagreb 1994.;
 • Joseph Ratzinger, Uvod u kršćanstvo, KS, Zagreb 1988.;
 • Benedikt XVI., Deus Caritas est, KS, Zagreb 2006.;
 • Kongregacija za nauk vjere, Dominus Iesus, deklaracija o jedincatosti i spasenjskoj univerzalnosti Isusa Krista i Crkve, Vatikan 2000. (http://www.katolik.hr/crkvamnu/ dokumentimnu/93-dominus-iesus).

Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.