Jakov Mamić

Titula: dr. sc.
Predmete koje predaje: Kršćanska duhovnost: načela
Molitvena pedagogija prema Ivanu od Križa
Razvoj duhovnog života
Komparativna duhovnost
Kontakt: [email protected]
01/4500-500

Zaposlen na KBF-u u Zagrebu, adresa: Česmičkoga 1, 10 000 Zagreb

CV Nastavnika

Zaposlen na KBF-u u Zagrebu, adresa: Česmičkoga 1, 10 000 Zagreb, tel. 01/4500-500. Rodio se 10. ožujka 1944. godine u Zidinama, općina Tomislavgrad (BiH). Osnovnu školu završio u Zidinama, klasičnu gimanziju u Zagrebu, filozofski studij u Zagrebu i Trentu (1966.). Teološki studij pohađa na Papinskom teološkom fakultetu »Teresianum«, u Rimu (1966.-1970.). Na istom Fakultetu magistrira 1971., a 1979. doktorira. Promaknut je u docenta na KBF-u 1998., a 2003. u izvanrednog profesora. Član je Reda Karmelićana (1965. zavjeti, a 1971. svećeničko  ređenje). Dužnosti: odgojitelj u Provinciji (1969.-1975., 1993.-1996.), u tri navrata je provincijal (1982., 1986., 2003.). Od 1982. Ravnatelj je izdanja (HKP), a 1999. postaje Prior karmelskog samostana u Zagrebu. 1982. glavni je urednik »Karmelskih izvora« (»Kršćanski klasici« KS-a); 1993. direktor je KS-a. Od 1990. i 1992. član je više Komisija Ministarstva za prosvjetu, kulturu i šport RH-e, a od 1996. i Etičkog povjerenstva KBC-a Zagreb. Suosnivač je IKD-a KBF-a (1984). Vijeće KBF-a bira ga za prvog Predstojnika IKD-a (1984.), a 2005. imenuje ga voditeljem poslijediplomskog specijalističkog studija iz duhovnosti na KBF-u. Vijeće Fakulteta ga 25. siječnja 2008. ističe kao drugog kandidata za dekana KBF-a Sveučilišta u Zagrebu, u razdoblju od 2008.-2010. Osnovao je i vodio Karmelski studij duhovnosti iz kojeg su se razvili današnji studiji. Umirovljen je kao redoviti profesor KBF-a 2009. Postaje Generalni vikar Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj 2010 te je na toj dužnosti i sada. Kroz četiri godine član je Etičkog povjerenstva KBC-a Sveučilišta u Zagrebu. Predaje Etiku na privatnom učilištu Phoenix. Već šest godina zaredom vodi mnoge Seminare o etici profesionalnog djelovanja i o Teologiji posvećenog života. Predavanja: od 1979.-1986. predaje na Papinskom Teološkom Fakultetu “Teresinaum” u Rimu, a od 1979. predaje na KBF-u i njegovim Institutima.

Izabrani radovi
  1. San Giovanni della Croce e lo Zen-Buddismo, Roma 1982;
  2. Razvoj suvremene duhovnosti, Zagreb 2003;
  3. Teološko-duhovni pristup mistici, Zagreb 2008;
  4. »Struttura della persona e antropologia soprannaturale in E. Stein«, u:Antropologia soprannaturale, Collana Studi Carmelitani IV (174-212)., Vatikan 2003;
  5. »Il metodo induttivo e deduttivo nella Teologia Spirituale«, u: La Teologia Spirituale, Roma 2001(623-638);
  6. Teološko promišljanje duhovnosti za naše vrijeme, Bogoslovska smotra,73, 4 (2003) 777-794;
  7. »Mjesto i zadaća redovnika u našoj Crkvi na temelju pobudnice “Vita Consecrata” Ivana Pavla II«Bogoslovska smotra, 73 1(2003) 137-154.