Petar (Pejo) Janjić

Titula: dr. sc.
Predmete koje predaje: Mistika i mistički fenomeni
Duhovno praćenje
Kontakt: [email protected]
CV Nastavnika

Rođen je 04. 07. 1965. u Vidovicama (BiH). Osnovnu školu pohađao u rodnom mjestu. Srednju ekonomsku školu završio u Brčkom 1984. godine. Diplomirao ekonomske znanosti na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 1992. Iste godine ulazi u karmelski red, čiji je punopravni član od 1998. godine. Studij teologije završio na KBF-u u Zagrebu 1999. Potom odlazi u Rim na postdiplomski studij iz Duhovnog bogoslovlja. Za svećenika zaređen jubilarne 2000. Magistrirao na Papinskom učilištu »Teresianum« u Rimu 2002., a doktorsku disertaciju obranio 23. svibnja 2006. pod nazivom: »Fenomeni mistici e discernimento in san Giovanni della Croce«. Na provincijalnom kapitulu 2005. imenovan magistrom novaka Hrvatske karmelske provincije, a 2008. i promicateljem zvanja i priorom karmelskog samostana u Krku. Voditelj je, također, Duhovnog centra Gospe Karmelske u Krku.