Mediji i društvo

Naziv predmeta: Mediji i društvo
Nositelj predmeta: Mr. sc. Zdravko Kedžo
ECTS bodova: 3
Kôd: DI46
Predavanja: 10 sati

Društvena uloga medija; odnos medija i kulture društva; pojam i razine medijske kulture; tolerancija u medijima; medijska i politička kultura djelatnika u medijima; medijska kultura konzumenata medija; razumijevanje poruke – pojam i mjerenje; problem istine u hrvatskim medijima; objektivnost i vjerodostojnost istraživanja kroz medije; struka i politka u medijima; praćenje medija; obrazovanje u medijima; kulturni sadržaji i sadržaji o kulturi u medijima; zakonska regulativa.Kompetencije: sadržaj ovog kolegija daje uvid u društveni položaj medija i na posljedice u funkcioniranju medija koje proizlaze iz njihovog društvenog položaja. Posebni uvidi dobit će se kroz teme uplitanja državnih, političkih i vlasničkih aktera u medije i njihov utjecaj na razvitak teorije i prakse medija, ali i na “profesionalizam” i razvitak djelatnika u njima. Stječu se teorijska i praktična znanja nužna za uočavanje i prevladavanje svih negativnih trendova u okviru medijske kulture. Oblici provođenja nastave: predavanja i seminarske vježbe.Način provjere znanja: a) usmena komunikacija tijekom nastave; b) obavezan seminarski rad; c) rad u grupi na primjerima iz medija. Način polaganja ispita: a) provjera teorijskih znanja – pismeni ispit; b) praktična provjera naučenih znanja i vještina. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe: a) anketa među studentima za ocjenjivanje izvedbe, kvalitete i organizacije nastave; b) praćenje od strane Stručnog vijeća ustanove; c) analiza (kroz raspravu sa studentima) održane  nastave na semestralnim sastancima sa studentima.

Literatura
  1. M. Vujević, Politička i medijska kultura u Hrvatskoj, Školska knjiga, Zagreb, 2001;
  2. V. Lamza Posavec, Javno mnijenje-teorije i istraživanje, Alinea, Zagreb 1995;
  3. E. Kale, Uvod u znanost o kulturi, Školska knjiga, Zagreb 1997;
  4. G. Vujević-Hećimović i M. Vujević, Vjerodostojnost TV referenduma, Politička misao br.2, Zagreb 2003;
  5. P. Canivez, P, Odgojiti građanina?, Duriux, Zagreb 1999;
  6. C. A. Torres, Democracy, Education and Multiculturalism, Dilemmas of Citizenship in a Global World, 1998.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.