Obavezni predmeti druge godine

Razvoj duhovnog života

Naziv predmeta: Razvoj duhovnog života
Nositelj predmeta: Dr. sc. Jakov Mamić
ECTS bodova: 4
Kôd: D011
Predavanja: 14 sati

Predmet okvirno obrađuje razvoj i zakonitosti razvoja kršćanskoga života. U užem smislu proučavamo dinamiku duhovnog života Crkve, razvoj duhovnog života u pojedincu, razdoblja duhovnog izrastanja i ulogu krize u duhovnom rastu te iskustvo Duha Svetoga i znakovi autentičnog kršćanskog iskustva. Predmet razvija kompetenciju razlučivanja autentičnog kršćanskog života od njegovih surogata kako na razini psihe tako i na razini milosti. Nastava se provodi putem predavanja i individualnih konzultacija, aprovjera znanja vrši se putem usmenog ispita i učestalih razgovora.

Literatura
  1. J. Mamić, Eklezijalna dinamika, (scripta), Zagreb 2004;
  2. I. Fuček, Moralno-duhovni život, Split 2004;
  3. J. Mamić, »Pojam i povijesni presjek mističnoga u kršćanstvu«, Posvećeni život, 2 (1996) 143-162;
  4. J. Mamić, »Duhovni pokreti u Crkvi«, Bogoslovska smotra, 89 (1989), 1-2, 147-165.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.

Liturgijska duhovnost

Naziv predmeta: Liturgijska duhovnost
Nositelj predmeta:  Dr. sc. Petar Janjić
ECTS bodova: 3
Kôd: D013
Predavanja: 6 sati

LITURGIJSKA DUHOVNOST

Predmet okvirno obrađuje pojmove i glavna obilježja liturgije i liturgijske duhovnosti. Kratak prikaz izražajnih oblika liturgijske duhovnosti u Crkvi: sakramenti, liturgija časova, blagoslovine, razni oblici pobožnosti u odnosu prema liturgiji i liturgijskoj duhovnost – promatramo posebno kroz prizmu verbalne i neverbalne komunikacije između Boga i čovjeka kao govor o daru spasenja u Kristu i odgovor koji obuhvaća čitavog čovjeka i svekoliko njegovo djelovanje. Liturgijska duhovnost živi u trajnoj napetosti između Božje svetosti i čovjekova posvećenja te dara spasenja po Kristu u Duhu Svetom. Na praktičnoj razini između ostalog promatramo liturgijsku duhovnost u suodnosu s kršćanskom kulturom kao susretište ovih dvaju napetosti u vremenu i prostoru. Kompetencije: stječu se osnovne spoznaje o liturgiji i duhovnosti Crkve kao izvoru i uviru svih drugih duhovnosti, koje pomažu vrednovanju liturgijske duhovnosti kao i uočavanju razlika u usporedbi s drugim oblicima duhovnosti i pobožnosti u Crkvi. Ove spoznaje će pomoći otkrivanju ljepote koju liturgijsko slavlje u sebi posjeduje i pruža. Oblici izvođenja: predavanja i razgovori, audiovizualna pomagala i rad na tekstovima.

Literatura

Literatura:

Karl-Friedich Wiegermann, Spiritualität, u: TRE 31 (2000), 708-717.

Adolf Adam/Winfried Haunerland, Grundriss Liturgie (Freiburg im Breisgau

92012).

Petar Janjić, Liturgijska duhovnost, skripta za internu upotrebu studenata.

Ante Crnčević – Ivan Šaško, Na vrelu liturgije. Teološka polazišta za novost

slavljenja i življenja vjere (Zagreb 2009).

Vladimir Zagorac, Krist posvetitelj vremena (Zagreb 1996).

Josip Klarić (ur.), Liturgijska mistagogija-stari put trajne obnove. Zbonik radova

Pastorale Jahrestagung Untermachtal 8-11. 10. 2011. (Frankfurt am Main 2002)

Josef Ratzinger, Duh liturgije. Temeljna promišljanja (Mostar 2001)

Bernardin Škunca, Duh i obred (Zadar 1998)

Balthaser Fischer, Frömmigkeit der Kirche (Bonn 2000).

Paul De Clerck, Mudrost liturgije, u: Služba Božja 48(2008)3, 291-301;

49(2009)4, 413-430; 50(2010)1, 60-75; 50(2010)2, 184-198; 50 (2010)3, 291-

302; 51(2011)1, 99-108.

“Verherrlicht ist Gott in der Höhe…” – Vom Jubel der Engel bis zum Jubel der gegenwärtigen Kirche nach Zeugnissen der Liturgie und der kroatischen Volksfrömmigkeit. Dissertation, Münster 2015.

Izazovi za našu pisutnost u mjesnoj Crkvi, u: Zvuci. Glasilo Provincije Šklskih sestara franjevki, Mostar  2/2015.

Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.

Marijanska duhovnost

Naziv predmeta: Marijanska duhovnost
Nositelj predmeta: Dr. sc. Vinko Mamić
ECTS bodova: 3
Kôd: D012
Predavanja: 10 sati
Literatura
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.