Socijalni nauk Crkve u životu vjernika laika

Naziv predmeta: Socijalni nauk Crkve u životu vjernika laika
Nositelj predmeta: S. Migles
ECTS bodova: 3
Kôd: DI47
Predavanja: 8 sati

Kolegij omogućuje dublje poznavanje sadržaja socijalnog nauka Crkve u osobnom, obiteljskom i javnom životu vjernika laika, na teoretsko-praktičnoj razini, odnosno, na razini teološko-vjerske kulture i na razini egzistencijalnog svjedočenja. Posebna pozornost posvećuje se temama koje se bave ulogom i zadaćama vjernika laika na području socijalne evangelizacije, te temama koje se odnose na služenje vjernika laika u javnom životu: kulturi, gospodarstvu, medijima, politici… Izvodi se predavanjima, te aktivnim sudjelovanjem studenata, kao i konzultacijama. Ispit se vrši pismeno i usmeno.

Literatura
  • Ivan Pavao II., Christifedeles laici – vjernici laici. O pozivu i poslanju laika u Crkvi i u svijetu, Zagreb, 1990;
  • Vijeće za laike HBK, Đ. Hranić (uredio), Mogućnosti organiziranog djelovanja vjernika laika u Hrvatskoj, KS, Zagreb, 2002;
  • Papinsko vijeće ‘Pravda i mir’, Kompendij socijalnog nauka Crkve, Zagreb, 2005;
  • Hrvatska biskupska konferencija, Za život svijeta.
  • Pastoralne smjernice za apostolat vjernika laika u Crkvi i društvu u Hrvatskoj, Zagreb, 2012.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.