Izborni predmeti druge godine

Sljedbe i novi religijski pokreti

Naziv predmeta: Sljedbe i novi religijski pokreti
Nositelj predmeta: Dr. sc. Mijo Nikić
ECTS bodova: 2.5
Kôd: DI63
Predavanja: 8 sati

Predmet u širem smislu obrađuje fenomen vjerskih i pseudovjerskih sljedbi kod nas i u svijetu. U užem smislu bit će obrađeni uzroci i povodi javljanja i širenja sljedbi, njihove metode promidžbe te stav Katoličke crkve prema njima. Napose će biti obrađene slike Boga koje nude sljedbe: Jehovini svjedoci, Mormoni i New Age. Dobiva se kompetencija za razlikovanje duhova i vrednovanje sadržaja koji su prisutni u novoj religioznosti. Nastava se izvodi putem predavanja s audiovizualnim pomagalima, a ispit je pismeni rad koji obrađuje određenu sljedbu.

Literatura
 1. M. Nikić (ur.), Novi religiozni pokreti, FTI, Zagreb 1987;
 2. M. Nikić, Slika Boga u vjerskim sljedbama i novim religijskim pokretima, FTI, Zagreb 2003;
 3. J. Vernette, Sekte, Verbum, Split 2005;
 4. J. Blažević, Joga i kršćanstvo, Verbum, Split 2004.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.

Komparativna duhovnost

Naziv predmeta: Komparativna duhovnost
Nositelji predmeta: Mr. sc. Jasminka Domaš
Dr. sc. Jakov Mamić
Muftija Šefko efendija Omerbašić
Dr. sc. Jure Zečević
ECTS bodova: 4.5
Kôd: DI62
Predavanja: 16 sati

Okvirni sadržaj: Univerzalna prisutnost duhovnog iskustva omogućuje komparativno izučavanje njegove artikulacije u različitim religijama.Posebni sadržaji: temeljna obilježja religijskih duhovnosti u svrhurazumijevanja specifičnoga i zajedničkoga u kršćanstvu, židovstvu, islamu i tzv. »istočnim religijama«. Stječe se kompetencija za tumačenje duhovne dimenzije u različitim religijama. Oblici izvođenja: dijaloška predavanja uz korištenje audiovizualnih pomagala. Ispiti: pismeno. Praćenje uspješnosti: anketa i analiza ispitnih rezultata.

Napomena: Ispit iz predmeta »Komparativna duhovnost« je isključivo pismeni rad. Svaki od četiri nastavnika daje jednu temu i literaturu na temelju koje student može izraditi pismeni rad od deset pisanih stranica. Student odabire po želji samo jednu od četiri ponuđenih tema.

Literatura
 1. M.- M. Davy, Enciklopedija mistika, I. i II. Svezak, Zagreb, 1990 (dijelovi koji govore o židovskoj, kršćanskoj i islamskoj mistici te mistici dalekoistočnih religija).
 2. J. Mamić, Razvoj suvremene duhovnosti, Zagreb 2003;
 3. M. ECKHART, Knjiga božanske utjehe, Zagreb 1989;
 4. L. Gardet, Mistika, Zagreb 1983.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.

Filozofija, znanost i duhovnost

Naziv predmeta: Filozofija, znanost i duhovnost
Nositelj predmeta: Dr. sc. Stipe Kutleša
ECTS bodova: 3
Kôd: DI51
Predavanja: 10 sati

Namjera je kolegija ukazati na povezanost filozofije, znanosti i duhovnost, kako kršćanske tako i izvankršćanske. Obradit će se važnija pitanja u nekim filozofskim sustavima i kod nekih filozofa te će se ukazati na vezu moderne znanosti s istočnjačkim i zapadnjačkim misticizmom. Očekuje se da će se time dobiti uvid u bitnu povezanost međusobno različitih disciplina. Nastava će se izvoditi u obliku predavanja, a moguć je i seminarski način rada. Ispit se sastoji od pismenog (pismeni uradak ili seminarski rad) i usmenog dijela.

Literatura
 1. A. Benz, Budućnost svemira. Slučaj, kaos, Bog?, Zagreb, 2006;
 2. F. Capra,Tao fizike – istraživanje paralela između suvremene fizike i istočnjačkog misticizma, Poduzetništvo Jakić, Cres 2005;
 3. I. Golub, V. Paar, Skriveni Bog, Zagreb, 2006;
 4. E. Gilson, Uvod u kršćansku filozofiju, Zagreb, 1995;
 5. L. McTaggart, Polje – potraga za tajnim silama svemira, TELEdisk, Zagreb 2005;
 6. R. Steiner, Filozofija, kozmologija, religija, Zagreb, 2003.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.

Duhovno praćenje

Naziv predmeta: Duhovno praćenje
Nositelj predmeta: Dr. sc. Petar (Pejo) Janjić
ECTS bodova: 3
Kôd: DI41
Predavanja: 6 sati

U svjetlu Duha Svetoga ući u tajnu Božjeg djelovanja u Crkvi; u suradnju Crkve s tim djelovanjem na njezino sve veće posvećenje. U užem smislu: prepoznati Božje vodstvo prisutno u svakom ljudskom životu i pomoći čovjeku vjerniku da nauči surađivati s djelovanjem Božjim, kako bi rastao u prijateljstvu s Bogom odnosno, ostvarivao svetost na koju smo svi pozvani. Kompetencija: dobiva se uvid u osnovne duhovne i psihopedagoške elemente duhovnog praćenja. Oblici izvođenja: predavanje, razgovori o pojedinim slučajevima i traženje rješenja. Ispiti:usmeno i pismeno. Praćenje uspješnosti: razgovori, ispitni rezultati.

Literatura
 1. P. Janjić, Duhovno praćenje (scripta), Zagreb 2008;
 2. Viganň-Aubry-Schepens, Duhovno vodstvo, Zagreb, 1983;
 3. B. Goya, Aiuto fraterno. La pratica della direzione spirituale, EDB, Bologna 2006;
 4. R. Frattallone, Direzione spirituale. Un cammino verso la pienezza della vita in Cristo,LAS, Roma 2006.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.

Kriteriji vrednovanja karizmatskih fenomena

Naziv predmeta: Kriteriji vrednovanja karizmatskih fenomena
Nositelj predmeta: Mr. sc. Angela Jeličić
ECTS bodova: 2.5
Kôd: DI42
Predavanja: 8 sati

Karizmatski seminari su imali vrlo snažan odjek u prošlom stoljeću. Zahvaćene su Crkve gotovo svih kršćanskih denominacija i svih zemalja. U Hrvatskoj karizmatski vođe i karizmatski seminari još uvijek nailaze na oduševljeni prijem, ali i na prigovore i osporavanja. Tečaj istražuje nastanak i razvoj ovog pokreta i izlaže stav učiteljstva Crkve. O pojedinim fenomenima govori se s stajališta komparativnog studija religije. Središnji dio tečaja usmjeren je na studij Novozavjetnih tekstova koji govore o karizmama, osobito na spise apostola Pavla. Kompetencija: sposobnost vrednovanja karizmatskih fenomena. Oblici izvođenja nastave: predavanja, samostalni i grupni rad, konzultacije. Ispit: pismeni. Praćenje uspješnosti: razgovori i ispitni rezultati.

Literatura
 1. A. Vanhoye, I carismi nel Nuovo Testamento, Roma 2002;
 2. J. Castellano Cervera, Carismi per il terzo millennio, Roma 2001;
 3. G. Hovenden,Speaking in Tongues: New Testament Evidence in Context, London-New York 2002.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.

Mediji i društvo

Naziv predmeta: Mediji i društvo
Nositelj predmeta: Mr. sc. Zdravko Kedžo
ECTS bodova: 3
Kôd: DI46
Predavanja: 10 sati

Društvena uloga medija; odnos medija i kulture društva; pojam i razine medijske kulture; tolerancija u medijima; medijska i politička kultura djelatnika u medijima; medijska kultura konzumenata medija; razumijevanje poruke – pojam i mjerenje; problem istine u hrvatskim medijima; objektivnost i vjerodostojnost istraživanja kroz medije; struka i politka u medijima; praćenje medija; obrazovanje u medijima; kulturni sadržaji i sadržaji o kulturi u medijima; zakonska regulativa.Kompetencije: sadržaj ovog kolegija daje uvid u društveni položaj medija i na posljedice u funkcioniranju medija koje proizlaze iz njihovog društvenog položaja. Posebni uvidi dobit će se kroz teme uplitanja državnih, političkih i vlasničkih aktera u medije i njihov utjecaj na razvitak teorije i prakse medija, ali i na “profesionalizam” i razvitak djelatnika u njima. Stječu se teorijska i praktična znanja nužna za uočavanje i prevladavanje svih negativnih trendova u okviru medijske kulture. Oblici provođenja nastave: predavanja i seminarske vježbe.Način provjere znanja: a) usmena komunikacija tijekom nastave; b) obavezan seminarski rad; c) rad u grupi na primjerima iz medija. Način polaganja ispita: a) provjera teorijskih znanja – pismeni ispit; b) praktična provjera naučenih znanja i vještina. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe: a) anketa među studentima za ocjenjivanje izvedbe, kvalitete i organizacije nastave; b) praćenje od strane Stručnog vijeća ustanove; c) analiza (kroz raspravu sa studentima) održane  nastave na semestralnim sastancima sa studentima.

Literatura
 1. M. Vujević, Politička i medijska kultura u Hrvatskoj, Školska knjiga, Zagreb, 2001;
 2. V. Lamza Posavec, Javno mnijenje-teorije i istraživanje, Alinea, Zagreb 1995;
 3. E. Kale, Uvod u znanost o kulturi, Školska knjiga, Zagreb 1997;
 4. G. Vujević-Hećimović i M. Vujević, Vjerodostojnost TV referenduma, Politička misao br.2, Zagreb 2003;
 5. P. Canivez, P, Odgojiti građanina?, Duriux, Zagreb 1999;
 6. C. A. Torres, Democracy, Education and Multiculturalism, Dilemmas of Citizenship in a Global World, 1998.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.

Socijalni nauk Crkve u životu vjernika laika

Naziv predmeta: Socijalni nauk Crkve u životu vjernika laika
Nositelj predmeta: S. Migles
ECTS bodova: 3
Kôd: DI47
Predavanja: 8 sati

Kolegij omogućuje dublje poznavanje sadržaja socijalnog nauka Crkve u osobnom, obiteljskom i javnom životu vjernika laika, na teoretsko-praktičnoj razini, odnosno, na razini teološko-vjerske kulture i na razini egzistencijalnog svjedočenja. Posebna pozornost posvećuje se temama koje se bave ulogom i zadaćama vjernika laika na području socijalne evangelizacije, te temama koje se odnose na služenje vjernika laika u javnom životu: kulturi, gospodarstvu, medijima, politici… Izvodi se predavanjima, te aktivnim sudjelovanjem studenata, kao i konzultacijama. Ispit se vrši pismeno i usmeno.

Literatura
 • Ivan Pavao II., Christifedeles laici – vjernici laici. O pozivu i poslanju laika u Crkvi i u svijetu, Zagreb, 1990;
 • Vijeće za laike HBK, Đ. Hranić (uredio), Mogućnosti organiziranog djelovanja vjernika laika u Hrvatskoj, KS, Zagreb, 2002;
 • Papinsko vijeće ‘Pravda i mir’, Kompendij socijalnog nauka Crkve, Zagreb, 2005;
 • Hrvatska biskupska konferencija, Za život svijeta.
 • Pastoralne smjernice za apostolat vjernika laika u Crkvi i društvu u Hrvatskoj, Zagreb, 2012.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.

New Age – Next Age

Naziv predmeta: New Age – Next Age
Nositelj predmeta: Dr. sc. Natalija Bogović
ECTS bodova: 2.5
Kôd: DI64
Predavanja: 8 sati

Tečaj istražuje i analizira fenomen New Age-a, njegov nastanak i razvoj, osnovne karakteristike te njegovu duhovnost. Radi se o jednom globalnom fenomenu koji upravo zbog svoje rasprostranjenosti i stvaranja duhovnog »miljea« traži i jednu ozbiljnu analizu. Promatraju se različiti oblici novih duhovnosti i religioznih traženja te se definiraju kriteriji po kojima se neki oblici duhovnosti mogu prepoznati i zvati New Age-om. Studenti su pozvani da kritički razlikuju mnogobrojne modele i oblike New Agea i pri tom produbljuju i preispituju svoja uvjerenja i saznanja o kršćanskom pozivu na ljubav prema svakom čovjeku.  Kompetencija: Sposobnost kritičkog pristupa New Age pokretu u njegovom ideološkom i praktičnom izričaju. Oblici izvođenja: predavanja, samostalni i grupni rad, konzultacije. Ispiti: pismeni. Praćenje uspješnosti: razgovori i ispitni rezultati.

Literatura
 1.  Papinsko vijeće za kulturu; Papinsko vijeće za međureligijski dijalog, Isus Krist – donositelj vode žive, Verbum, Split 2003;
 2. N. Bogović, New Age- Next Age, (skripta);
 3. M. Ferguson, Doba Vodenjaka – kako prebroditi olujna vremena, Europski glasnik VII, (7), 2002, 149-154;
 4. Ž. Matijašević,Psihoanaliza i New Age, Filozofska istraživanja, Vol. 27, N° 1, Travanj, 2007;
 5. D. Turk, Ideologija New Agea, Disckrepancija, Vol. 8, N° 12, Veljača, 2007;
 6. J. Vernette, Nova paradigma, Europski glasnik VII (7), 2002, 155-175.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.

Formacija za praktični rad s Biblijom

Naziv predmeta: Formacija za praktični rad s Biblijom
Nositelj predmeta: Dr. sc. Dario Tokić
ECTS bodova: 2.5
Kôd: DI23
Predavanja: 8 sati

Kompetencija: poznavanje praktičnih mjernica za osobno studijsko čitanje Biblije i pisanje vlastitog osvrta na izvjesnu biblijsku knjigu, temu ili lik.Oblici izvođenja nastave: predavanja, vježbe i osobni rad. Ispiti: pismeni.Praćenje uspješnosti: razgovor, anonimna anketa i ispitni rezultati.

Literatura
 1. Aa. Vv.,  Praktični rad s Biblijom danas, Zagreb 1991;
 2. A. Popović, Načela i metode za tumačenje Biblije, Zagreb 2005.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.

Uvod u suvremenu teološku misao

Naziv predmeta: Uvod u suvremenu teološku misao
Nositelj predmeta: Prof. dr. sc. Ivica Raguž
ECTS bodova: 3.0
Kôd:
Predavanja: 8 sati

Aktualna bioetička pitanja

Naziv predmeta: Aktualna bioetička pitanja
Nositelj predmeta: N. Ćorak
ECTS bodova: 3
Kôd: DI52
Predavanja: 10 sati

Sustavno i kritičko promišljanje bioetičkih pitanja danas nije nešto čime se treba baviti samo uži krug specijaliziranih znanstvenika. Važnost stavova koji će u našemu demokratskom i pluralističkom društvu prevladati, nije samo u odgovorima na ta životna pitanja, već i u dubokim posljedicama koje imaju na naše konkretne živote, na zdravlje te za budućnost. U međuvremenu ta su pitanja uvijek složenija zbog brzog razvoja tehnoloških mogućnosti, pluralizma kultura, svjetonazora i vjera u globalnom društvu.Cilj tečaja je: upoznati i razumjeti bioetičku disciplinu i pristup, različite modele bioetičkih promišljanja, te utvrditi koje su vrijednosti i mjerila koje trebamo imati u vidu kada se susrećemo s bioetičkim pitanjima, koja uvijek izravno ili neizravno utječu na dostojanstvo, život i zdravlje konkretnih ljudi. Na tečaju će se, nakon kratkog uvoda u bioetiku i panorame pitanja kojima se ona bavi, produbiti i raspraviti izabrana, aktualna, bioetička pitanja. Kompetencija: opće poznavanje bioetičke discipline, kriteriji za analizu bioetičkih pitanja. Oblici izvođenja nastave: predavanja, rad u grupama, analiza tekstova i rasprava. Ispit: pismeni.

Literatura
 1. D. Gašparović: Aktualna bioetička pitanja (skripta), Zagreb 2008;
 2. Ivan Pavao II, Evanđelje života. Enciklika o vrijednosti i nepovratnosti ljudskog života, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2003;
 3. V. Valjan, Bioetika, Svjetlo Riječi, Sarajevo/Zagreb 2004;
 4. E. Sgreccia, Manuale di Bioetica Vol. I: Fondamenti ed etica biomedica, Vita e Pensiero, Milano 2000;
 5. E. Sgreccia,Manuale di Bioetica Vol. II: Aspetti medico-sociali, Vita e Pensiero, Milano 2002.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.

Duhovna poruka apostola Pavla

Naziv predmeta: Duhovna poruka apostola Pavla
Nositelj predmeta: Dr. sc. Dario Tokić
ECTS bodova: 2.5
Kôd: DI22
Predavanja: 6 sati

Uvod u misao apostola Pavla. Raščlanjivanje problematike odnosa zakona i slobode prema apostolu Pavlu. Kompetencija: razumijevanje vjere kao jedino ispravnog odgovora na Božju objavu. Oblici izvođenja: predavanja i osobni rad. Ispiti: usmeno-pismeni. Praćenje uspješnosti: razgovor i ispitni rezultati.

Literatura
 1. J. A. Fitzmyer, »Pavlova teologija«, u: Biblijska teologija SZ i NZ, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1980, 357-434;
 2. S. Lyonnet, Zakon ili Evanđelje, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1973.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.

Duhovni modeli Crkve u Hrvata

Naziv predmeta: Duhovni modeli Crkve u Hrvata
Nositelj predmeta: V. Lončarević
ECTS bodova: 2.5
Kôd: DI35
Predavanja: 8 sati

Uvođenjem modela, teologija želi nadopuniti (i nadići) iznošenje svoga pologa na čisto apstraktan, nepersonalan i konceptualan način, koji zahvaća samo čovjekovu racionalnu dimenziju. Živi modeli (koji taj polog žive) sadrže i iskustveno-doživljajni naboj te nas pozivaju na nasljedovanje. Tijekom predavanja će se predstaviti izabrane likove iz našeg podneblja koji svojim životom i porukom mogu biti poticajni nama danas.Kompetencija: razvija sposobnost uočavanja na koji način ostvareni kršćanin svojim životom i spisima jest autentično tumačenje evanđelja. Oblici izvođenja: predavanja i osobna analiza tekstova. Ispiti: pismeno i (ili) usmeno. Praćenje uspješnosti: pismeni radovi i ispitni rezultati.

Literatura
 1. F. Podgorelec, Duhovni modeli Crkve u Hrvata. Izabrani materijali, skripta, Zagreb 2008;
 2. A. Benigar, Alojzije Stepinac, hrvatski kardinal, 2 popravljeno i prošireno izd., Zagreb 1993;
 3. D. Kniewald, Sluga Božji dr. Ivan Merz, 2 izmjenjeno i prošireno izd., Zagreb 1988;
 4. A. Matanić, U znaku ljubavi, Zagreb 1976;
 5. C. Sersale, B. Duda, P. Alessio Benigar ofm. Un’ autobiografia postuma, Roma 1993.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.

Vježba Božje prisutnosti

Naziv predmeta: Vježba Božje prisutnosti
Nositelj predmeta: Dr. sc. Jure Zečević
ECTS bodova: 2.5
Kôd: DI45
Predavanja: 8 sati

Okvirni saržaj: u vremenu »Božje smrti« i »odsutnoga Boga«, kako ponekad nazivaju i naše vrijeme, proučavanjem »Vježbe Božje prisutnosti«, naziva poznatog u povijesti duhovnosti, nastoji se, uvažavajući suvremena spoznajna postignuća, pridonijeti vlastitom iskustvu živoga i prisutnoga Boga. Posebni sadržaji: upoznavanje načina i metoda uočavanja i posvješćivanja Božje prisutnosti. Stječe se kompetencija za razumijevanje, izgrađivanje i ostvarivanje meditativne i kontemplativne dimenzije čovjeka, koja je nezaobilazna sastavnica u formaciji i obrazovanju za animatore i članove molitvenih skupina. Oblici izvođenja: dijaloška predavanja uz korištenje audiovizualnih pomagala. Ispiti:usmeno ili pismeno. Praćenje uspješnosti: anketa i analiza ispitnih rezultata.

Literatura
 1. J. Zečević, Vježba Božje prisutnosti (skripta), Zagreb – Remete 2006;
 2. N. Herman, Bog nadohvat duše, 3 izd., Zagreb 1986;
 3. W. Jäger, Uvod u kontemplativnu molitvu, Zagreb 1985;
 4. I. Golub, V. Paar, Skriveni Bog,Zagreb 2006;
 5. M.- M. Davy, Enciklopedija mistika, I. i II. svezak, Zagreb 1990.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.